RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Ełku.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko” w Ełku jest Dyrektor Przedszkola Renata Basiewicz.

2) Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Ełku – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz art. 9 ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
a) rekrutacji dzieci do placówki,
b) ewidencji dzieci,
c) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,
d) w celach sprawozdawczych.

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie:
a) Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Ełku,
b) organy nadzoru,
c) podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy placówki,
d) podmioty współpracujące z przedszkolem w zakresie edukacji, opieki wychowania, zgodnie z obowiązującym prawem – Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. z poźn. zmianami.

5) Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu nr 98 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

25 maja 2018r.