Regulamin

Przedszkole jest placówką wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczą, która zapewnia wychowanie
i opiekę dzieci od lat 2,5 do rozpoczęcia nauki w szkole.

 

1. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia.

2. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.

3. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), po uprzednim porozumieniu z dyrekcją przedszkola.

4. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki.
W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego.

5. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.

6. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.

7. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.

8.  Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii tym wychowankom, których Rodzice wyrażają takie życzenie.

9. Liczba dzieci w oddziale nie może być  większa niż 25.

10. Czas pracy przedszkola – od godz. 6.00 do godz. 18.00 /od poniedziałku do piątku/.

11. Dziecko powinno być przyprowadzone do przedszkola do godziny 8.00.

12. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców i osoby pełnoletnie  upoważnione przez rodziców na piśmie.

13. Osoby odbierające dzieci z przedszkola nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu.

14. W sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo dziecka, przedszkole powiadamia odpowiednie instytucje.

15. Dziecko powinno być odebrane z Przedszkola do godziny 18.00 przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

16. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie może być dłuższy niż 10 godzin dziennie.

17. W miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe w całości opłacane przez rodziców.

18. Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 6 każdego miesiąca z góry /dokładny termin ustala dyrektor przedszkola.

Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka. Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2010 roku