Oferta

Pozwól każdemu dziecku robić to, co chce i potrafi robić najlepiej,
a okaże się, że jest geniuszem

 

 

Podstawowym celem w naszym przedszkolu jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka oraz odszukanie i rozwijanie jego wrodzonych talentów. Dzięki bogatemu wachlarzowi zajęć dodatkowych dzieci mogą w przyjemny i dostosowany do ich wieku sposób poznać, co im sprawia największą przyjemność.

1. JĘZYK ANGIELSKI

Wiek przedszkolny to doskonały czas na rozwijanie umiejętności językowych. To najbardziej intensywny okres rozwoju mowy dziecka, a przez to najlepszy na naukę języków. Dziecko przyswaja je w sposób naturalny, bezproblemowo kształcąc prawidłową wymowę i akcent. Im wcześniej dzieci rozpoczynają kontakt z językiem obcym, tym łatwiej przychodzi im jego nauka, zwiększają się również szanse, że będą się nim swobodnie posługiwać w przyszłości. W trakcie zajęć uczymy się piosenek i wierszyków oraz przeprowadzane są ciekawe gry i zabawy, które pomagają w opanowaniu słownictwa angielskiego.

Zajęcia prowadzą: mgr Edyta Marta Włodkowski

2. SESJE RUCHU ROZWIJAJĄCEGO BAZUJĄCEGO NA PRACY WERONIKI SHERBORNE

Główną ideą metody Sherborn jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. System ćwiczeń w tej metodzie wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi tj. z tzw. baraszkowania.                         
W czasie zajęć nasi wychowankowie  mają możliwość rozwijania ruchem trzech aspektów: świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z rówieśnikami i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w grupach terapeutycznych. Korzyści  jakie niesie ta metoda naszym przedszkolakom  to m.in.  pozytywne odczucie w kontakcie z innymi dziećmi, swoboda zachowań i naturalność, okazja do rozładowania energii, możliwość do pokonania własnych zahamowań wynikających z uprzednich doświadczeń, radość, pewność siebie.

Zajęcia prowadzi : mgr Sara Jasińska

3. ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Zajęcia stworzone zostały  dla dzieci w grupach terapeutycznych. Są one odpowiedzią na wzrastające potrzeby pomocy wychowankom we właściwym adoptowaniu się do nowego środowiska, a także wychowanków  borykających się z problemami niepełnosprawności i odmienności.  W obszarze naszych oddziaływań znalazły się dzieci z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi lub innymi kłopotliwymi zachowaniami wynikającymi z parcjalnych deficytów. W czasie zajęć  dzieci mogą nabywać umiejętności społeczne, emocjonalne, poznawcze w kontekście rówieśników. Ponadto uczą się jak reagować na odmienne postawy i zachowania, akceptacji siebie i innych oraz integrują się ze sobą.

Zajęcia prowadzi : mgr Sara Jasińska

4. ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Celem tych zajęć jest eliminacja niepowodzeń, wyrównanie istniejących braków oraz wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości. Na zajęciach tych zadania i tempo pracy dostosowane są do indywidualnych możliwości dzieci. Są to zajęcia przeznaczone dla wychowanków, którzy mają trudności w nauce, wynikające z zaburzeń percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej lub obniżonej sprawności manualnej. Zajęcia te mają pomóc naszym wychowankom zniwelować deficyty rozwojowe, usprawnić zaburzone funkcje, wspomóc ich indywidualny rozwój.

Zajęcia prowadzi : mgr Sara Jasińska, mgr Edyta Włodkowski

5. GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Gimnastyka korekcyjna służy profilaktyce wad postawy, korygowaniu wad w obrębie kręgosłupa i kończyn dolnych oraz rozwijaniu sprawności motorycznych dzieci.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej obejmują:

  • Profilaktykę i korektę wad postawy.
  • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju fizycznego dziecka, kształtowanie wszystkich cech motorycznych – kontrolę własnego ciała, wyrabianie nawyku prawidłowej postawy.
  • Kształtowanie postaw prosomatycznych poprzez naukę dbałości o własne ciało.

Zajęcia prowadzi: mgr Paulina Pilutkiewicz

6. ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ

Mowa nie jest umiejętnością wrodzoną, dziecko przyswaja sobie ją od najbliższego otoczenia. Pierwszym miejscem, gdzie dziecko kształtuje swoją wymowę jest Dom rodzinny. W znacznie szerszym zakresie ta sprawność językowa rozwijana jest w edukacji przedszkolnej, przypadającej na okres swoistej mowy dziecięcej. Mowa w tym okresie jest już w pewnym stopniu ukształtowana, nie znaczy to jednak, że jest pozbawiona błędów i nie u wszystkich dzieci przebiega jednakowo. Podstawową sprawnością językową na tym etapie jest kształtowanie u dzieci umiejętności słuchania. Rozwijanie tej umiejętności pozwala dziecku odbierać i rozumieć mowę innych, a tym samym rozwijać i usprawniać mowę własną. Prowadzone zajęcia logopedyczne z małymi dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń i zabaw stymulujących językowy rozwój dziecka w dużym stopniu w naturalny sposób wpływają na efektywność kształcenia całej osobowości. Ponadto chronią dzieci i ich rodziców przed żmudnymi ćwiczeniami korygowania rożnych wad i zaburzeń wymowy.

Zajęcia prowadzi: mgr Iwona Mikoś, mgr Sara Jasińska

7. TANIEC

Taniec w przedszkolu to nie tylko ruch i muzyka. Zajęcia taneczne prowadzone z dziećmi w tym wieku  mają pozytywny wpływ na wiele płaszczyzn rozwoju. Poprzez ćwiczenia ciała kształtuje się sylwetka oraz  takie cechy jak gibkość, skoczność i co najważniejsze w tym wieku-koordynacja i poczucie własnego ciała. Dziecko uczy się kontrolować ruch i kontrolować siebie. Obok korzyści fizycznych znaczący jest wpływ tańca na psychikę dziecka. Muzyka pozwala dziecku  otworzyć się, ośmiela, a tym samym ułatwia komunikowanie się z rówieśnikami. Dodatkowo poprzez naukę krótkich sekwencji choreograficznych kształtowana jest pamięć dziecka, pamięć wzrokowa i umiejętność nauki poprzez naśladownictwo. Taniec zachęca dzieci także do próby własnej twórczości, nawet najmłodsze przedszkolaki mają zdolność improwizacji, co jest fascynujące i dla nich i dla nauczycieli.

Zajęcia prowadzi: mgr Sara Jasińska

8. TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Integracja sensoryczna określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory. Oznacza to, że mózg, otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja) dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami. Na tej podstawie mózg tworzy odpowiednią do sytuacji reakcję nazywaną adaptacyjną. Jest to adekwatne i efektywne reagowanie na wymogi otoczenia. Może to być odpowiedź ruchowa jak i myślowa. Integracja sensoryczna jest procesem, dzięki któremu mózg otrzymując informację ze wszystkich systemów zmysłowych dokonuje ich segregacji, rozpoznania, interpretacji i integracji z wcześniejszymi doświadczeniami.

Terapia integracji sensorycznej określana jest mianem „naukowej zabawy”. Podczas sesji dziecko huśta się w hamaku, toczy w beczce, jeździ na deskorolce czy balansuje na kołysce. Przez zabawę przyjemną i interesującą dla dziecka dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań.
Terapia SI nie jest uczeniem konkretnych umiejętności (np. jazda na rowerze, pisanie, czytanie), ale usprawnianiem pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które są bazą do rozwoju tych umiejętności. W toku pracy tą metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy, jak np.: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Zajęcia prowadzi mgr Paulina Pilutkiewicz, mgr Iwona Tchórzewska, mgr Ewa Drzymkowska

9. SENSOPLASTYKA

Sensoplastyka to forma zajęć wspierająca stymulację wzroku, słuchu, dotyku, węchu i smaku poprzez wykorzystywanie produktów spożywczych. Podczas zajęć dzieci poznają różne faktury oraz zjawiska poprzez zabawę. 

Zajęcia prowadzi mgr Paulina Pieczyńska

11. ROBOTYKA 

12. GRUPOWA TERAPIA RĘKI