Ewaluacja

W dniach 26.11.2015-30.11.2015 w przedszkolu przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna przez wizytatorów do spraw ewaluacji Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Badaniem objęto dyrektora i 41 rodziców. Przeprowadzono wywiady : indywidualny z dyrektorem placówki oraz grupowe z przedstawicielami nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników niepedagogicznych, partnerów, a także obserwacje placówki oraz zajęć i zabaw przedszkolaków. Ewaluacją zewnętrzną objęto następujące obszary:

            – Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci,

            – Dzieci są aktywne,

            – Przedszkole wspiera rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej:

  1. Oferta edukacyjna jest spójna z koncepcją pracy przedszkola i odpowiada na potrzeby dzieci, rodziców i środowiska lokalnego.
  2. Bogata oferta zajęć dodatkowych, wdrażanie dzieci do samodzielności oraz wykorzystanie w pracy inicjatyw, przyczynia się do podejmowania przez przedszkolaki różnorodnych aktywności na rzecz społeczności przedszkolnej i lokalnej.
  3. W przedszkolu diagnozuje się możliwości i potrzeby rozwojowe każdego dziecka, co pozwala na zorganizowanie wsparcia służącego wszechstronnego rozwojowi wychowanków.
  4. Pomoc udzielana przedszkolaków w pokonywaniu trudności i rozwijaniu uzdolnień jest zgodna z oczekiwaniami ich rodziców.

W każdym z badanych obszarów otrzymaliśmy zarówno poziom podstawowy oraz poziom wysoki.